Jdi na obsah Jdi na menu
 


* Stanovy občanského sdružení *

 Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení Pro dětský úsměv

 čl. I.

 Název a sídlo

Název sdružení: ”Občanské sdružení Pro dětský úsměv” (dále jen sdružení)

Sídlo sdružení: Vinohradská 70, 130 00, Praha 3

 

čl. II.

 Právní postavení sdružení

1. Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu členů, ustavené ve smyslu zákona 83/1990 Sb. za účelem konání charitativních akcí, ve prospěch dětských domovů a dětí z ostatních státních a soukromých institucí, kteří tuto pomoc potřebují

2. Sdružení je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem

čl. III.

 Charakter činností sdružení

1. Sdružení pořádá charitativní akce, koncerty, sbírky a benefice ve prospěch dětí z dětských domovů a dětí, které pomoc potřebují

2. Sdružení pořádá ve spolupráci se sponzory Dětské dny

3. Sdružení usiluje o:

- iniciaci a spolupráci na realizaci projektů se samosprávou Městského obvodu

Praha 3, s ostatními občanskými sdruženími, mateřskými a základními školami a

dalšími institucemi působícími v Praze

- podporu programů pro ,,náctileté“ a jejich volnočasovou, mimoškolní aktivitu

- vybudování nových center a azylových domů pro týrané matky s dětmi

- spolupráci s ostatními institucemi, týkajících se rozvoje babyboxů

 čl. IV.

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být se souhlasem výboru fyzická i právnická osoba

2. Členové neručí za závazky sdružení

3. Nezletilá osoba se může stát členem sdružení jen se souhlasem svého zákonného zástupce

4. O členství žadatel žádá písemnou přihláškou adresovanou výboru sdružení

5. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné

členské přihlášky

6. Členskou přihlášku nezletilé osoby podepisuje její zákonný zástupce

7. Dokladem o členství je průkaz člena sdružení vydaný výborem sdružení

8. Evidenci přihlášek a seznam členů vede výbor sdružení. Do seznamu se zapisuje u

fyzických osob jméno, bydliště a telefonní kontakt, u právnických osob název, sídlo,

telefonní kontakt a IČ

9. Členství zaniká:

- Smrtí člena

- Zrušením právnické osoby

- Vystoupením člena formou písemného oznámení adresovaného výboru sdružení.

Členství v tomto případě zaniká dnem, ve kterém bylo výboru sdružení doručeno písemné oznámení člena sdružení o vystoupení. Anulovat toto písemné oznámení lze v případě, že bude schváleno valnou hromadou

- Zánikem sdružení

- Vyloučením. Výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže tento opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti nebo nedbá upozornění výboru na jeho jednání, kterým by mohl poškodit záměry sdružení. Rozhodnutí výboru o vyloučení člena sdružení musí být písemné a doručuje se vyloučenému členu sdružení. Člen sdružení se může proti rozhodnutí o svém vyloučení písemně odvolat k valné hromadě. Odvolání se adresuje výboru sdružení a je ho možné podat do 14 dnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje valná hromada sdružení na svém nejbližším zasedání. Do rozhodnutí valné hromady o odvolání je tento člen povinen podřídit svou činnost ve sdružení pokynům výboru sdružení. Za nesplnění této povinnosti nese člen odpovědnost

- Dohodou. Dohodne-li se tak člen sdružení s výborem sdružení, zaniká mu členství sjednaným dnem. Dohoda musí být písemná, vyhotovená ve dvou provedeních, přičemž jedno její vyhotovení obdrží člen sdružení

 

10. Práva členů:

-  účastnit se valné hromady

podílet se na činnosti sdružení

-  volit orgány sdružení

- být volen do orgánů sdružení

- obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

 

11. Povinnosti členů:

- dodržovat stanovy sdružení

- aktivně se podílet na plnění cílů sdružení viz. Stanovy občanského sdružení

„Pro dětský úsměv“

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, platit členské příspěvky ve výši

schválené valnou hromadou

- jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

 čl. V.

 Orgány sdružení

1. Valná hromada

Je nejvyšším orgánem sdružení, kde uplatňují členové sdružení své právo řídit záležitosti

sdružení, kontrolovat činnost sdružení a jeho orgánů. Valnou hromadu tvoří všichni

členové sdružení. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, svolává ji výbor

sdružení, který stanoví termín jejího konání a její předběžný program. Oznámení o konání

valné hromady  musí být oznámeno písemně (i elektronicky) všem členům nejméně 14

dnů před jejím konáním. Valná hromada musí být svolána tehdy, pokud o to požádají

písemně alespoň dva členové výboru sdružení nebo alespoň třetina členů sdružení.

Zasedání valné hromady řídí předseda výboru nebo jiný člen výboru tímto pověřený.

Do působnosti valné hromady patří:

měnit stanovy sdružení

volit a odvolávat členy výboru sdružení

rozhodovat o počtu členů výboru

-  rozhodovat o odvolání vyloučeného člena

rozhodovat o zániku sdružení

-  schvalovat řádnou účetní závěrku

rozhodovat o prodeji movitého a nemovitého majetku

rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení

 Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Při hlasování má každý člen sdružení jeden hlas a hlasy jsou si rovné. Valná hromada je usnášeníschopná a její usnesení jsou platná, je-li na zasedání valné hromady přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení. Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, rozhodne o dalším postupu výbor. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zániku sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. Členové sdružení se mohou účastnit valné hromady prostřednictvím svého zástupce, kterého zmocní písemnou plnou mocí k tomu zvláště udělenou. O valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování a seznam přítomných členů. Každý člen má právo vyžádat si zápis k nahlédnutí.

 2. Výbor

Je výkonným orgánem sdružení, plní usnesení valné hromady, řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. O konkrétním počtu členů rozhoduje valná hromada, počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu. Do výboru sdružení může být zvolen jen občansky bezúhonný člen sdružení starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům. Stejné podmínky se požadují u zástupce právnické osoby, která je členem sdružení. Funkční období členů výboru je tříleté. Členové výboru mohou být voleni opětovně. Totéž platí pro výkon funkce předsedy. Každý člen výboru je povinen písemně nejméně 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou byl zvolen, na tuto skutečnost upozornit předsedu výboru. Pokud počet členů výboru klesne pod 3, plní funkce výboru do jeho doplnění předseda, který je povinen svolat co nejdříve zasedání valné hromady, na které budou zvoleni chybějící členové výboru. Výbor, který svolává kterýkoliv jeho člen, se schází podle potřeby. Jednání výboru organizuje a řídí předseda nebo jiný člen výboru předsedou pověřený. Výbor je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 Výbor sdružení zejména:

rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena sdružení a o vyloučení člena

- hospodaří s majetkem sdružení

- předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou vydává vnitřní směrnice sdružení

- svolává zasedání valné hromady a stanoví jeho předběžný program

- navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků

- uzavírá se členy sdružení dohodu o ukončení jejich členství ve sdružení

- vydává jménem sdružení průkazy člena sdružení

- pečuje o informovanost členů sdružení

- činí další úkony upravené těmito stanovami

 3. Předseda

- pečuje o zabezpečení řádného chodu sdružení po organizačně správní stránce

- je volen výborem sdružení a za výkon své funkce odpovídá výboru

- je statutárním orgánem sdružení

- je oprávněn:

- organizovat a řídit jednání a práci výboru

- jednat jménem výboru navenek ve všech věcech sdružení

- podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě

- řídit schůze výboru a navrhovat program jeho jednání

Předsedu sdružení zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný jím písemně pověřený člen výboru. Funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení nového předsedy jiný člen výboru pověřený k tomu výborem.

čl. VI.

 Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem

Zdroji majetku jsou zejména:

- dary a příspěvky právnických a fyzických osob

- dotace a granty

- výnosy majetku

příjmy z činností při naplňování cílů sdružení Stanovy občanského sdružení

„Pro dětský úsměv“

- členské příspěvky, jestliže valná hromada rozhodne o jejich vybírání

Výbor sdružení každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a účetní závěrku ke schválení. Přebytek nebo schodek z hospodaření sdružení, se každoročně vypořádá podle rozhodnutí výboru. Způsob vypořádání je součástí zprávy o hospodaření.

 Článek VII.

 Zánik a zrušení sdružení

Sdružení zaniká:

- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady

- pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Zaniká-li sdružení rozhodnutím Ministerstva vnitra, provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem

 Článek VIII.

 Závěrečná ustanovení

Výbor sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád.

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti, obracet se na státní orgány s peticemi.